- Pusat Halaqah Idaman (Lelaki). 

- Pusat Halaqah Idaman (Perempuan).

- Pusat Halaqah Kajang.

- Pusat Halaqah Johor Baharu.

- Pusat Halaqah Pahang.

- Pusat Halaqah Shah Alam.

- Pusat Halaqah UIAM.